پیش ساخته کلبکس
قابلیت نصب و تجهیزات جانبی کلبکس
انعطاف پذیری کلبکس
تحمل شرایط آب و هوایی گوناگون کلبکس
مقاومت در برابر آتش سوزی کلبکس