ساختمان مسکونی سـپـند

مشخصات پروژه

مساحت پـروژه: 2500 متر مـربـع
نام کـارفرما: آقای کاظمی
آرشـیتکت: آقای نـیکبخت
پیمانکار نما: گروه تخصصی ALUSYS
متـریال:پـنجـره آلو وود
محل پروژه: تهـران، خیابان ستارخان