مجتمع تجاری اطلـس مال

جزئیات پروژه

متراژ پـروژه: 31000 متر طول
نـام کارفـرما: اطلـس مال ایرانیان
پیمانکار نما: گروه تخصصی ALUSYS
متریال: تـرانکینگ، لوور، گریل سقفی، نمای خشک
محل پـروژه: تـهـران، اقدسیه