عملیات تخصصی

با توجه به درحال‌توسعه بودن کشور، عملیات‌های مختلف صنعتی و عمرانی در حال انجام است که همین عملیات‌ها لزوم بهره‌ برداری از منابع را برای استفاده در صنایع دوچندان می‌کند که البته نباید از این مسئله نیز غافل شده که تمامی عملیات‌های مذکور نیازمند تحقیقات و مطالعات قبلی می‌باشند.
چرخه به وجود آمده از این فرآیندها به‌عنوان عملیات‌های تخصصی یا عبارتی چرخه عملیات‌های علمی و صنعتی کشور محسوب می‌شود. چون این عملیات‌ها به‌صورت دائم در یک نقطه انجام نمی‌پذیرد باید محصولی برای اسکان عوامل عملیات‌های مذکور در نظر گرفت که در مواقع لزوم قابل جابجایی و حمل آسان باشد.

کلبکس در عملیات تخصصی