برج شیرین

مشخصات پروژه

مساحت: 1300 متر مربع
نام کارفرما: شرکت آرمان شهر فـدک
پیمانکار نما: گروه تخصـصی ALUSYS
متریال: کرتن وال، پنجره آلومینیومی و پنجره لیفت اسلاید آلومینیومی
محل پروژه: تهران، نیاوران