بیمارستان امجدی 

مشخصات پروژه

مساحت: 10000 متر مربع
کارفرما: دانشگاه علوم پزشکی استان قم
آرشیتکت: شرکت مشاور منظومه سلامتی ایرانیان
پیمانکار نما: گروه تخصصی ALUSYS
متریال: کرتن وال و پنجره آلومینیومی
محل پروژه: قم، خیابان نیروگاه