ساختمان اداری استراتوس

مشخصات پروژه

مساحت: 5000 متر مـربع
نام کارفرما: شرکت توسعه کرمان
آرشیتکت: شرکت مشاور استراتوس
پیمانکـار نما: گروه تخصـصـی ALUSYS
متریال: کرتن وال و کامپوزیت آلومینیوم (نمای خشک)
محل پروژه: تهران، سعادت آباد