ساختمان مسکونی نسیم

مشخصات پروژه

مساحت: 2200 مـتر مربع
نام کارفرما: آقای عاصمی
آرشـیتکت: آقای نیکـبخت
پیمانکارنما: گروه تخصصی ALUSYS
متریال: پنجره آلومینیومی
محل پروژه: تهران، هروی