ساختمان کانون فرهنگی انصار

جزئیات پروژه

مساحت پـروژه: 2000 متر مربع
کارفرما: آقای جابر انصاری
آرشیتکت: دکتر ریاحی
پیمانکار نما: گروه تخصصی ALUSYS
متریال: کرتن وال و پنجره آلومینیومی
محل پروژه: تهران، پیروزی