مجتمع اداری تجاری آسـمان

مشخصات پروژه

مساحت: 12000 متر مربع
نام کارفرما: بنیاد تعاون ارتش جـمهوری اسلامی (بتاجا)
آرشیتکت: شرکت مشاور کریت عمران آریانا
پیمانکار نما: گروه تخصصی ALUSYS
متریال: کرتن وال، سرامیک پرسلانی ، لوور و اسپایدر (نمای خشک)
محل پروژه: قم، نبش میدان ایران مرینوس