مجتمع تجاری اداری اشرفی اصفهانی

مشخصات پروژه

مساحت: 1500 متر مربع
نام کارفـرما: شرکت مبین سازه پارند
پیمانکار نما: گروه تخصـصی ALUSYS
متریال: کرتن وال (نمای خشک)
محل پروژه: تهران، اشرفی اصفهانی