مجتمع مسکونی آوا فرزین

مشخصات پروژه

مساحت پروژه: 7000 متر مربع
کارفرما: آقای مفخم
آرشیتکت: مهندس رضا دانشمیر
پیمانکار نما: گروه تخصصی ALUSYS
متریال: در و پنجـره آلومینیومی و کرتن وال (نمای خشک)
محل پروژه: تهران، نیاوران