مجتمع پـزشکان

مشخصات پروژه

مساحت: 1200 متر مربع
کارفرما: مهندس کریم زاده
آرشیتکت: مهندس کـریم زاده
پیمانکار نما: گروه تخصصی ALUSYS
متریال: کرتن وال (نمای خشک)
محل پروژه: قم، بلوار جمهوری