کارخانه پروتئین نو ترکیب سبحان

جزئیات پروژه

مساحت پـروژه: 44۰۰ متر مربع
نـام کارفرما: شـرکت پروتئین نوترکیب سبحان
آرشیتکـت: آتـلیه طراحی آلوسیز
پیمانکار نما: گروه تخصصی ALUSYS
متریال: کـرتن وال و لـوور (نمای خشک)
محل پروژه: تهران، پارک فناوری پردیس