Project Description

ساختمان مسکونی پرزین بغدادی
حجم پروژه: 600 مترمربع
نام کارفـرما: آقای بـاصـفـت
آرشـیتکـت: مهـندس حجـت
پیمانکار نما: گروه تخصصی ALUSYS
متـریال: کرتن وال، پـنجـره
محل پروژه: تهران، خیابان زعفرانیه