برج تجاری – اداری سپـهر

مشخصات پروژه

مساحت: 5000 متر مربع
کارفرما: آقای محرابی
آرشیتکت: مهندس احدی
پیمانکارنما: گروه تخصصی ALUSYS
متریال: کرتن وال و کامپوزیت
محل پروژه: قم، بلوار الغدیر