بیمارستان خیریه امیرالمومنین

مشخصات پروژه

مساحت: 6000 متر مربع
کارفرما: علوم پزشکی استان قم
آرشیتکت: گروه مشاور همگـون
پیمانکار نما: گروه تخصـصی ALUSYS
متریال: سـرامیک پرسلانی و پنجره آلومینیومی
محل پروژه: قـم، میدان آزادگان