ساختمان مسکونی بام سیمین دخت

مشخصات پروژه

مساحت: 1700 متر مربع
نام کارفرما: گروه مهندسی بام
آرشیتکت: مهندس فرزاد دلیری
پیمانکار نما: گروه تخصـصی ALUSYS
متریال: کرتن وال، پـنجره آلومینیومی و لوور
محل پروژه: تهران، فرمانیه