ساختمان مسکونی دیپلماسی

مشخصات پروژه

مساحت: 1200 متر مربع
نام کارفرما: شـرکت کاشی سمنان
آرشیتکت: مهندس نیکروان
پیمانکار نما: گروه تخصصی ALUSYS
متریال: پنجره آلووود
محل پروژه: تهران، نیاوران