مجتمع تجاری مقدس اردبیلی

مشخصات پروژه

مساحت: 5000 متر مربع
کارفرما: آقای با صفت
آرشیتکت: مهندس امین پور
پیمانکار نما: گروه تخصصی ALUSYS
متریال: کرتن وال (نمای خشک)
محل پروژه: تهران، زعفرانیه