پارتیشن


نیاز به پارتیشن های داخلی به ویژه در فضاهای اداری امروزه بسیار احساس می شود. گزینه های متنوع زیادی در میان این سیستم ها وجود دارد، به طوری که آنها می توانند تمام شرایط، مانند نصب پرده یا دو شاخه برق را تامین نمایند. سیستم های پارتیشن با اسکلت فلزی نمایان و یا سیستم های با آلومینیوم قابل مشاهده ناچیز می توانند تمامی شرایط زیبایی مورد نیاز در فضای داخلی را تامین کنند.

مشخصات :
• دارای سطوح صاف و براق
• عایق صوتی بسیار مناسب
• قابلیت نصب درهای شیشه ای بر روی پروفیل های آلومینیومی
• قابلیت نصب درهای چوبی با طرح‌های متنوع
• امکان ساخت و نصب هر نوع هندسه
• نصب و راه اندازی پرده های پنجره ای ساده در پانل های شیشه ای