مقاومت در برابر آتش سوزی

ایجاد سرپناهی ایمن از لحاظ مقاومت به آتش‌سوزی با توجه به اهمیت جان انسان‌ها بسیار پراهمیت است. ازلحاظ مقاومت در برابر آتش‌سوزی آلومینیوم در بسیاری از کشورها به‌عنوان مصالح ضد احتراق شناخته ‌شده و مورداستفاده قرار می‌گیرد و پس از آتش‌سوزی نیز برای محیط ‌زیست آلودگی ایجاد نمی‌کند زیرا تمامی مواد بکار رفته در ساخت آن بدون CFC هستند. استفاده از این مصالح با ویژگی‌های فوق باعث شده کلبکس نسبت حریق بسیار مقاوم باشد.

مقاومت در برابر آتش سوزی کلبکس